Sefydliadau ( 356 ) Chwilio am sefydliad all helpu

Chwilio

Pori

Math o ddarpariaeth / cefnogaeth

Ardal Darpariaeth

Grwpiau Oed

Haen

Llwybr Cyfeirio

Let's Talk Change Makers

Let’s Talk Change Makers

https://www.letstalkuk.org.uk
teamatletstalk@gmail.com
07899 942119

WE DELIVER RESULTS DRIVEN TRAINING Essential Skills; Employability; Productivity; Digital Skills; Personal Presentation; Mindfulness Practice; Relaxation and Focus; Increased Emotional Stability WE WORK WITH: Young People 25+ Over 50 Lone…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Caia Park Partnership Ltd - Partneriaeth Parc Caia Cyf

Partneriaeth Parc Caia

www.caiapark.org.uk
01978 310984

Datblygiad cymunedol yn ardal ddifreintiedig Parc Caia yw Partneriaeth Parc Caia. Darpara amryw o wasanaethau i drigolion Parc Caia a’r ardal ehangach. Cefnogi pobl Parc Caia a’r gymuned ehangach drwy…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

The Denbigh Workshop

Gweithdy Dinbych

www.thedenbighworkshop.com
info@denbighworkshop.com

Mae Gweithdy Dinbych yn elusen gymunedol sy’n defnyddio’r celfyddydau i fagu hyder a meithrin hunan-barch drwy weithio’n greadigol gydag unigolion o bob rhan o gymdeithas. Mae Gweithdy Dinbych yn gweithio…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Advance Brighter Futures - Creu Dyfodol Disglair

Creu Dyfodol Disglair

www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk
info@abfwxm.com
01978 364777

Mae Creu Dyfodol Disglair (ABF) yn elusen iechyd a lles meddwl. Mae ein gwasanaethau yn cynnig lle cyfrinachol i bobl i adeiladu lles emosiynol a gwytnwch, gan helpu i fynd…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Elfennau Gwyllt - Wild Elements

Elfennau Gwyllt

www.wildelementswales.wordpress.com
info@wildelements.org.uk
07799 566533

Mae’r cwmni budd cymunedol Elfennau Gwyllt wedi tyfu cryn dipyn ers iddo gael ei sefydlu yn 2013. Rydym yn cynnig hyfforddiant ac addysg, ynghyd â gweithgareddau a phrofiadau awyr agored i bobl…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Eagle House Youth Development CIC

Eagle House Youth Development CIC

www.eaglehouse.org.uk
info@eaglehouse.org.uk
0843 289 8151

Eagle House Youth Development CIC provides training and support for the more disadvantaged young people in our society, and in particular; those already involved with or at risk of committing…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Enbarr Foundation

Enbarr Foundation CIC

www.enbarrfoundation.co.uk
engagement@enbarrenterprises.com
01244 560644

Introducing Enbarr Foundation, a recently formed Social Enterprise to support the local community in upskilling and bridging the gap to employment and wellbeing. We are committing time and resource and…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Llamau

Llamau

www.llamau.org.uk
enquiries@llamau.org.uk
029 2023 9585

Dyma brif Elusen Ddigartrefedd ar gyfer y bobl ifanc a’r menywod sydd fwyaf agored i niwed yng Nghymru. I filoedd o bobl yng Nghymru, mae digartrefedd yn realiti brawychus. Yn…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

WITH

Welsh Institute of Therapeutic Horsemanship (WITH)

www.with.wales
info@with.wales
07905 373834

Mae WITH yn elusen gofrestredig a’i nod, gyda chymorth ceffylau, gweithgareddau addysgol a gweithgareddau hamdden, yw helpu unigolion dan anfantais o Ogledd Cymru a’r gymuned ehangach i wella eu hiechyd…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Wisdom of Equus

Wisdom of Equus

www.wisdom-of-equus.org
info@wisdom-of-equus.org
07725 754567

As a charity we focus on two areas; Education and Therapeutic Intervention.  We work with NEETs from local groups based in Wrexham, Denbighshire and Flintshire to improve their confidence, self…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Llandudno Football in the Community

Pêl-droed yn y Gymuned – Llandudno (FITC)

www.llandudnofc.co.uk
tracey@llandudnofitc.net
01492 860945

#UnClwbUnGymuned Rydym yn darparu cyfleusterau arwain dosbarthiadau, gan gynnwys ystafell gyfrifiaduron lawn, a chae pêl-droed 3G. Rydym yn sefydliad nid er elw sy’n ceisio, trwy effaith ddylanwadol pêl-droed, dod â…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Teuluoedd yn Gyntaf - Families First

Gwasanaeth Anableddau Teuluoedd yn Gyntaf Sir y Fflint

Lynda.Bailey@actionforchildren.org.uk
01352 755907

Mae Gwasanaeth Anableddau Teuluoedd yn Gyntaf yn cefnogi plant a phobl ifanc ag anableddau rhwng 0 a 25 oed. Rydym yn cynnig pecyn pwrpasol sy’n seiliedig ar anghenion yr unigolyn.…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

GO Wales Achieve through Work Experience

GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith

www.gowales.co.uk
atwe@hefcw.ac.uk

GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yw’r enw sydd wedi cael ei roi ar raglen sy’n cael ei chyllido’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE) drwy Lywodraeth Cymru. Mae’n gweithredu…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

The Salvation Army Employment Plus

Byddin yr Iachawdwriaeth – Employment Plus

www.salvationarmy.org.uk/wrexham
wrexham@salvationarmy.org.uk
01978 311076

Bydd prosiect cyfunol Cynnwys a Cyflawni Byddin yr Iachawdwriaeth, Employment Plus, yn targedu 770 o gyfranogwyr o bob grŵp targed, gan ddarparu gweithgareddau cyflogadwyedd a chyflogaeth gyda chefnogaeth. Byddwn yn…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Action for Children

Gweithredu dros Blant – Sgiliau i Fyw

www.actionforchildren.org.uk
S4Lnorthandmid@actionforchildren.org.uk
01978 264040

Mae Sgiliau i Fyw yn brosiect cymunedol ledled Cymru ar gyfer pobl ifanc 16 – 24 oed sydd wedi bod mewn gofal ar, neu oddeutu, ei ben-blwydd yn 16. Y…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru - Carers Trust North Wales

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru – Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc

www.nwcrossroads.org.uk
tina.thomas@nwcrossroads.org.uk
01492 542212

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn rhwydwaith cenedlaethol o elusennau sy’n cefnogi gofalwyr ledled y Deyrnas Unedig. Mae ein prosiect i Ofalwyr sy’n Oedolion Ifanc yn wasanaeth sydd wedi’i ymrwymo i roi…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Empower – Be The Change

Empower – Be The Change

www.empower-bethechange.org
jo@empower-bethechange.org
07923 103056

Mae Empower – Be The Change yn cyfuno cymwysterau sgiliau meddal achrededig, gydag uwchsgilio gwydnwch meddyliol a mentora i greu unigolion sydd â gwell sgiliau, sy’n fwy cymwys, yn hyderus…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Cicio i Blant, Kicks for Kids

Cicio i Blant Canolfan Gymunedol Parkfields

www.facebook.com/parkfields.centre
vickyparkfieldsccmold@outlook.com, parkfieldsccmold@outlook.com
01352 756337

Pêl-droed a hwyl! – Croeso i bawb! AM DDIM! Yng Nghanolfan Gymunedol Parkfields, 5:00yp – 7:30yp Bob Dydd Mawrth a Dydd Iau! Ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc Steve Taylor yw…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

KIM. Knowledge, Inspiration, Motivation.

KIM-Betweeners

www.kim-inspire.org.uk
info@kim-inspire.org.uk
01352 872189 / 07818 579064

Cefnogaeth ym maes Iechyd Meddwl a Lles: Mae Prosiect KIM-Betweeners yn cynorthwyo pobl ifanc i fagu gwytnwch, i gael hwb i’w hyder ac i reoli emosiynau anodd, gan gynyddu gallu…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

ADTRAC

ADTRAC

www.gllm.ac.uk/adtrac/
adtrac@gllm.ac.uk

Bydd ADTRAC yn eich helpu i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant. Timoedd lleol ar hyd a lled Gogledd Cymru fydd yn gwneud hyn, gan ddarparu rhaglen gefnogi ac ymgysylltu bersonol…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

ADT - Hyfforddiant Arfon Dwyfor Training

Hyfforddiant Arfon Dwyfor (ADT)

www.adt-ltd.com
enquiry@adt-ltd.com
01286 677275

Sefydlwyd ADT yn 1983 ac rydym wedi tyfu i fod yn un o’r darparwyr hyfforddiant arweiniol yng Nghymru. Wrth gydweithredu gyda’r Llywodraeth Cymru rydym wedi datblygu perthynas cadarn a pharhaol…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Youth Cymru

Youth Cymru

www.youthcymru.org.uk
mailbox@youthcymru.org.uk
01443 827840

Mae Youth Cymru yn elusen sy’n gweithio gyda grwpiau ieuenctid, gweithwyr ieuenctid a phobl ifanc ledled Cymru.

Young Enterprise

Menter yr Ifanc

www.young-enterprise.org.uk
Selwyn.Griffith@y-e.org.uk
07794 478928

Mae Menter yr Ifanc yn hybu diddordeb pobl ifanc ym myd busnes. Mae’n grymuso pobl ifanc er mwyn harneisio eu sgiliau personol a busnes. Mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Young Dragons

Dreigiau Ifanc Cymru

www.youngdragons.wales
gerryfrobisher@btconnect.com
07900 457260

Tywysog Cymru oedd y catalydd i sefydlu prosiect y dreigiau Ifanc sy’n dod a holl wasanaethau ieuenctid mewn lifrau at ei gilydd er mwyn cynyddu nifer ac ansawdd y cyfleoeddi…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Addysg Oedolion Cymru - Adult Learning Wales

Addysg Oedolion Cymru

www.adultlearning.wales
info@adultlearning.wales
Prif Dderbynfa Bangor - 01248 363940

Mae Addysg Oedolion Cymru yn darparu addysg yn y gymuned, gan gynnwys datblygu cymunedol a dysgu ar-lein mewn cymunedau ac mewn addysg yn y gweithle.

Cymorth i Ferched Cymru - Welsh Women's Aid

Cymorth i Ferched Cymru

www.welshwomensaid.org.uk
info@livefearfreehelpline.wales
Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: 0808 80 10 800

Mae’r grwpiau sy’n aelodau o Cymorth i Ferched yn darparu gwasanaethau uniongyrchol i fenywod a phlant sy’n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig. Llety lloches a gwasanaethau allgymorth.

DAN 24/7

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru DAN 24/7

www.dan247.org.uk
Rhadffôn: 0808 808 2234. Neu tecstiwch DAN i: 81066

Mae Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru DAN 24/7 yn llinell gymorth ddwyieithog am ddim sy’n darparu un pwynt cyswllt i bawb yng Nghymru sydd am gael rhagor o wybodaeth…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

WCVA

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

www.wcva.org.uk
help@wcva.org.uk
0800 2888 329. Testun: 07786205605

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn sefydliad ambarél i’r holl elusennau a sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru. Mae’n darparu neu’n contractio gwahanol raglenni i helpu pobl ddi-waith i ailddechrau gweithio.

Wales Council for Deaf People - Cyngor Cymru i Bobl Fyddar

Cyngor Cymru i Bobl Fyddar

www.wcdeaf.org.uk
mail@wcdeaf.org.uk
Ffôn: 01443 485687. Ffôn testun: 01443 485686

Mae Cyngor Cymru i Bobl Fyddar yn gymdeithas ambarél o sefydliadau gwirfoddol a statudol sy’n gweithio ym maes colli’r clyw ac yn cynrychioli pobl sy’n fyddar.

Pact Futures

PACT Futures – Drwy’r Giât – Gwasanaeth Mentora

www.prisonadvice.org.uk
mentoring.referrals@prisonadvice.cjsm.net, TTGVolunteering@prisonadvice.org.uk

Mae gwasanaeth mentora Drwy’r Giât yn cyfuno gwasanaeth mentora cyflogedig proffesiynol â gwasanaeth mentora gwirfoddol, a ddarperir gan PACT Futures. Bydd y mentor yn gweithio gyda’r defnyddwyr gwasanaeth bythefnos cyn…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »