Sefydliadau ( 375 ) Chwilio am sefydliad all helpu

Chwilio

Pori

Math o ddarpariaeth / cefnogaeth

Ardal Darpariaeth

Grwpiau Oed

Haen

Llwybr Cyfeirio

Cicio i Blant, Kicks for Kids

Cicio i Blant Canolfan Gymunedol Parkfields

www.facebook.com/parkfields.centre
vickyparkfieldsccmold@outlook.com, parkfieldsccmold@outlook.com
01352 756337

Pêl-droed a hwyl! – Croeso i bawb! AM DDIM! Yng Nghanolfan Gymunedol Parkfields, 5:00yp – 7:30yp Bob Dydd Mawrth a Dydd Iau! Ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc Steve Taylor yw…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

KIM. Knowledge, Inspiration, Motivation.

KIM-Betweeners

www.kim-inspire.org.uk
info@kim-inspire.org.uk
01352 872189 / 07818 579064

The KIM-Betweeners Project supports young people in building resilience, boosting confidence, managing difficult emotions, and increases individuals’ capacity to thrive and succeed in life through engagement and activity! KIM offers…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

ADTRAC

ADTRAC

www.gllm.ac.uk/adtrac/
adtrac@gllm.ac.uk

Bydd ADTRAC yn eich helpu i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant. Timoedd lleol ar hyd a lled Gogledd Cymru fydd yn gwneud hyn, gan ddarparu rhaglen gefnogi ac ymgysylltu bersonol…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

ADT - Hyfforddiant Arfon Dwyfor Training

Hyfforddiant Arfon Dwyfor (ADT)

www.adt-ltd.com
enquiry@adt-ltd.com
01286 677275

Sefydlwyd ADT yn 1983 ac rydym wedi tyfu i fod yn un o’r darparwyr hyfforddiant arweiniol yng Nghymru. Wrth gydweithredu gyda’r Llywodraeth Cymru rydym wedi datblygu perthynas cadarn a pharhaol…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Youth Cymru

Youth Cymru

www.youthcymru.org.uk
mailbox@youthcymru.org.uk
01443 827840

Mae Youth Cymru yn elusen sy’n gweithio gyda grwpiau ieuenctid, gweithwyr ieuenctid a phobl ifanc ledled Cymru.

Young Enterprise

Menter yr Ifanc

www.young-enterprise.org.uk
Selwyn.Griffith@y-e.org.uk
07794 478928

Mae Menter yr Ifanc yn hybu diddordeb pobl ifanc ym myd busnes. Mae’n grymuso pobl ifanc er mwyn harneisio eu sgiliau personol a busnes. Mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Young Dragons

Dreigiau Ifanc Cymru

www.youngdragons.wales
gerryfrobisher@btconnect.com
07900 457260

Tywysog Cymru oedd y catalydd i sefydlu prosiect y dreigiau Ifanc sy’n dod a holl wasanaethau ieuenctid mewn lifrau at ei gilydd er mwyn cynyddu nifer ac ansawdd y cyfleoeddi…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Working Links

Working Links

www.workinglinks.co.uk
01492 524710

Mae Working Links yn mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu pobl a gafodd eu hallgáu’n gymdeithasol. Mae’n ceisio delio â diffyg uchelgais drwy weithio gyda phobl i’w hysgogi a…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Addysg Oedolion Cymru - Adult Learning Wales

Addysg Oedolion Cymru

www.adultlearning.wales
info@adultlearning.wales
Prif Dderbynfa Bangor - 01248 363940

Mae Addysg Oedolion Cymru yn darparu addysg yn y gymuned, gan gynnwys datblygu cymunedol a dysgu ar-lein mewn cymunedau ac mewn addysg yn y gweithle.

Cymorth i Ferched Cymru - Welsh Women's Aid

Cymorth i Ferched Cymru

www.welshwomensaid.org.uk
info@livefearfreehelpline.wales
Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: 0808 80 10 800

Mae’r grwpiau sy’n aelodau o Cymorth i Ferched yn darparu gwasanaethau uniongyrchol i fenywod a phlant sy’n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig. Llety lloches a gwasanaethau allgymorth.

DAN 24/7

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru DAN 24/7

www.dan247.org.uk
Rhadffôn: 0808 808 2234. Neu tecstiwch DAN i: 81066

Mae Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru DAN 24/7 yn llinell gymorth ddwyieithog am ddim sy’n darparu un pwynt cyswllt i bawb yng Nghymru sydd am gael rhagor o wybodaeth…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

WCVA

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

www.wcva.org.uk
help@wcva.org.uk
0800 2888 329. Testun: 07786205605

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn sefydliad ambarél i’r holl elusennau a sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru. Mae’n darparu neu’n contractio gwahanol raglenni i helpu pobl ddi-waith i ailddechrau gweithio.

Wales Council for Deaf People - Cyngor Cymru i Bobl Fyddar

Cyngor Cymru i Bobl Fyddar

www.wcdeaf.org.uk
mail@wcdeaf.org.uk
Ffôn: 01443 485687. Ffôn testun: 01443 485686

Mae Cyngor Cymru i Bobl Fyddar yn gymdeithas ambarél o sefydliadau gwirfoddol a statudol sy’n gweithio ym maes colli’r clyw ac yn cynrychioli pobl sy’n fyddar.

Pact Futures

PACT Futures – Drwy’r Giât – Gwasanaeth Mentora

www.prisonadvice.org.uk
mentoring.referrals@prisonadvice.cjsm.net, TTGVolunteering@prisonadvice.org.uk

Mae gwasanaeth mentora Drwy’r Giât yn cyfuno gwasanaeth mentora cyflogedig proffesiynol â gwasanaeth mentora gwirfoddol, a ddarperir gan PACT Futures. Bydd y mentor yn gweithio gyda’r defnyddwyr gwasanaeth bythefnos cyn…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Wales Community Rehabilitation Company

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

www.walescrc.co.uk
walescrc.info@wales.probation.gsi.gov.uk
01492 530600

Mae’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu amrywiaeth fawr o wasanaethau prawf i helpu i ostwng aildroseddu a diogelu’r cyhoedd rhag niwed. Mae’n gweithio gyda throseddwyr isel a chanolig eu…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Tai Wales & West Housing

Cymdeithas Tai Wales & West

www.wwha.co.uk
contactus@wwha.co.uk
0800 052 2526 (rhadffôn o linell tir). 029 2041 5300 (o ffôn symudol). Testun (SMS): 07788 310420

Mae Cymdeithas Tai Wales & West yn cynnig amrywiaeth o lety rhent i bawb. Mae’n cynnig lleoliadau Sgiliau Gweithle.

Volunteering Wales

Gwirfoddoli Cymru

www.volunteering-wales.net
volunteering@wcva.org.uk
Desg gymorth WCVA 0800 2888 329

Gwirfoddoli Cymru yw gwefan y gronfa ddata genedlaethol ar gyfer gwirfoddoli yng Nghymru. Mae’n siop un stop ar gyfer gwirfoddoli ac mae dewis o bron 5000 o gyfleoedd ar hyn…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Urdd

Urdd

www.urdd.cymru
helo@urdd.org
01239 652160

Nod Urdd Gobaith Cymru yw darparu cyfle, drwy gyfrwng y Gymraeg, i blant a phobl ifanc yng Nghymru ddod yn unigolion crwn, gan ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol a fydd…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

UnLtd

UnLtd

www.unltd.org.uk
info@unltd.org.uk
020 7566 1100

Mae Unltd yn darparu cymorth a chyllid i unigolion sydd am sefydlu menter gymdeithasol.

The Trussell Trust - Stop UK Hunger

The Trussell Trust

www.trusselltrust.org
enquiries@trusselltrust.org
01722 580180

Mae Banciau Bwyd The Trussell Trust yn cynorthwyo’r rheini sy’n ceisio ymdopi â thlodi yn y DU.

Tros Gynnal Plant

Tros Gynnal Plant – Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru

www.trosgynnal.org.uk
northwalesadvocacy@trosgynnalplant.org.uk
01286 238007. Peiriant ateb 24 awr: 0800 111 6880 (rhadffôn)

Mae Tros Gynnal Plant yn elusen blaengar Cymreig i blant sy’n gweithio gyda rhai o blant a phobl ifanc mwyaf bregus a difreintiedig ein gwlad. Plant a phobl ifanc  sy’n…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Welsh Government

Hyfforddeiaethau

www.cymru.gov.uk/hyfforddeiaethau
0800 028 4844

Mae Hyfforddeiaethau yn rhaglen ddysgu ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 18 oed yng Nghymru. Bydd y rhaglen yn rhoi i bobl ifanc y sgiliau sydd eu hangen i…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Clybiau Achieve The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/unlock-your-potential/explore-your-potential
kay.sharp@princes-trust.org.uk
01745 366683

Mae clybiau Achieve The Prince’s Trust yn rhaglen datblygiad personol a ddarperir gan gynghorwyr hyfforddedig mewn ysgolion sy’n defnyddio dulliau anffurfiol o addysgu pobl ifanc sydd mewn perygl o dangyflawni…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Rhaglen Team The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/need_help/courses/team.aspx
sian.jones@princes-trust.org.uk
01745 366685

Mae rhaglen Team The Prince’s Trust yn rhaglen datblygiad personol 12 wythnos o hyd sy’n cael ei rhedeg a’i rheoli gan sefydliadau sy’n bartneriaid. Bydd y bobl ifanc yn cymryd…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Rhaglen Get Started The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/need_help/courses/get_started.aspx
kay.sharp@princes-trust.org.uk
01745 366683

Mae rhaglen Get Started The Prince’s Trust yn darparu cyrsiau byr sy’n denu ac yn datblygu pobl ifanc drwy themâu penodol (fel chwaraeon, pynciau STEM, neu’r celfyddydau) i’w helpu i…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Rhaglen Get Into The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/need_help/courses/get_into.aspx
philippa.davies@princes-trust.org.uk
01745 366680

Mae rhaglen Get Into The Prince’s Trust  yn darparu cyrsiau byr sydd wedi’u datblygu gyda chyflogwyr i helpu pobl ifanc sy’n barod am waith i ddatblygu sgiliau galwedigaethol a symud…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Rhaglen Enterprise The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/need_help/enterprise_programme.aspx
marion.smith@princes-trust.org.uk
01745 366684

Mae The Prince’s Trust Enterprise yn darparu cymorth ac arian i helpu pobl ifanc i ymchwilio a rhoi prawf ar eu syniadau, ysgrifennu cynlluniau a chychwyn eu busnesau eu hunain.…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Gwobrau Datblygu The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/get-funding-train-learn
marion.smith@princes-trust.org.uk
01745 366684

Mae Gwobrau Datblygu The Prince’s Trust yn cynnig cymorth ariannol o hyd at £500 i roi mwy o allu i bobl ifanc i gael addysg, cyflogaeth a hyfforddiant. Mae pobl…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk
general.wales@princes-trust.org.uk
0800 842 842

Mae The Prince’s Trust yn cynorthwyo rhai 13-30 oed sy’n ddi-waith a’r rheini sy’n ei chael yn anodd yn yr ysgol ac sydd mewn perygl o gael eu gwahardd. Mae…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Y Prosiect Cerdd Mawr

Y Prosiect Cerdd Mawr

www.thebigmusicproject.co.uk
thebigmusicproject@capitalfm.com

Mae’r Prosiect Cerdd Mawr yn ceisio cynorthwyo rhai 14-24 oed sydd am ddod yn rhan o’r diwydiant cerddoriaeth.