Sefydliadau ( 354 ) Chwilio am sefydliad all helpu

Chwilio

Pori

Math o ddarpariaeth / cefnogaeth

Ardal Darpariaeth

Grwpiau Oed

Haen

Llwybr Cyfeirio

Wisdom of Equus

Wisdom of Equus

www.wisdom-of-equus.org
info@wisdom-of-equus.org
07725 754567

As a charity we focus on two areas; Education and Therapeutic Intervention.  We work with NEETs from local groups based in Wrexham, Denbighshire and Flintshire to improve their confidence, self…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Llandudno Football in the Community

Pêl-droed yn y Gymuned – Llandudno (FITC)

www.llandudnofc.co.uk
tracey@llandudnofitc.net
01492 860945

#UnClwbUnGymuned Rydym yn darparu cyfleusterau arwain dosbarthiadau, gan gynnwys ystafell gyfrifiaduron lawn, a chae pêl-droed 3G. Rydym yn sefydliad nid er elw sy’n ceisio, trwy effaith ddylanwadol pêl-droed, dod â…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Teuluoedd yn Gyntaf - Families First

Gwasanaeth Anableddau Teuluoedd yn Gyntaf Sir y Fflint

Lynda.Bailey@actionforchildren.org.uk
01352 755907

Mae Gwasanaeth Anableddau Teuluoedd yn Gyntaf yn cefnogi plant a phobl ifanc ag anableddau rhwng 0 a 25 oed. Rydym yn cynnig pecyn pwrpasol sy’n seiliedig ar anghenion yr unigolyn.…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

GO Wales Achieve through Work Experience

GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith

www.gowales.co.uk
atwe@hefcw.ac.uk

GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yw’r enw sydd wedi cael ei roi ar raglen sy’n cael ei chyllido’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE) drwy Lywodraeth Cymru. Mae’n gweithredu…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

The Salvation Army Employment Plus

Byddin yr Iachawdwriaeth – Employment Plus

www.salvationarmy.org.uk/wrexham
wrexham@salvationarmy.org.uk
01978 311076

Bydd prosiect cyfunol Cynnwys a Cyflawni Byddin yr Iachawdwriaeth, Employment Plus, yn targedu 770 o gyfranogwyr o bob grŵp targed, gan ddarparu gweithgareddau cyflogadwyedd a chyflogaeth gyda chefnogaeth. Byddwn yn…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Action for Children

Gweithredu dros Blant – Sgiliau i Fyw

www.actionforchildren.org.uk
S4Lnorthandmid@actionforchildren.org.uk
01978 264040

Mae Sgiliau i Fyw yn brosiect cymunedol ledled Cymru ar gyfer pobl ifanc 16 – 24 oed sydd wedi bod mewn gofal ar, neu oddeutu, ei ben-blwydd yn 16. Y…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru - Carers Trust North Wales

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru – Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc

www.nwcrossroads.org.uk
tina.thomas@nwcrossroads.org.uk
01492 542212

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn rhwydwaith cenedlaethol o elusennau sy’n cefnogi gofalwyr ledled y Deyrnas Unedig. Mae ein prosiect i Ofalwyr sy’n Oedolion Ifanc yn wasanaeth sydd wedi’i ymrwymo i roi…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Empower – Be The Change

Empower – Be The Change

www.empower-bethechange.org
jo@empower-bethechange.org
07923 103056

Mae Empower – Be The Change yn cyfuno cymwysterau sgiliau meddal achrededig, gydag uwchsgilio gwydnwch meddyliol a mentora i greu unigolion sydd â gwell sgiliau, sy’n fwy cymwys, yn hyderus…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Cicio i Blant, Kicks for Kids

Cicio i Blant Canolfan Gymunedol Parkfields

www.facebook.com/parkfields.centre
vickyparkfieldsccmold@outlook.com, parkfieldsccmold@outlook.com
01352 756337

Pêl-droed a hwyl! – Croeso i bawb! AM DDIM! Yng Nghanolfan Gymunedol Parkfields, 5:00yp – 7:30yp Bob Dydd Mawrth a Dydd Iau! Ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc Steve Taylor yw…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

KIM. Knowledge, Inspiration, Motivation.

KIM-Betweeners

www.kim-inspire.org.uk
info@kim-inspire.org.uk
01352 872189 / 07818 579064

The KIM-Betweeners Project supports young people in building resilience, boosting confidence, managing difficult emotions, and increases individuals’ capacity to thrive and succeed in life through engagement and activity! KIM offers…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

ADTRAC

ADTRAC

www.gllm.ac.uk/adtrac/
adtrac@gllm.ac.uk

Bydd ADTRAC yn eich helpu i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant. Timoedd lleol ar hyd a lled Gogledd Cymru fydd yn gwneud hyn, gan ddarparu rhaglen gefnogi ac ymgysylltu bersonol…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

ADT - Hyfforddiant Arfon Dwyfor Training

Hyfforddiant Arfon Dwyfor (ADT)

www.adt-ltd.com
enquiry@adt-ltd.com
01286 677275

Sefydlwyd ADT yn 1983 ac rydym wedi tyfu i fod yn un o’r darparwyr hyfforddiant arweiniol yng Nghymru. Wrth gydweithredu gyda’r Llywodraeth Cymru rydym wedi datblygu perthynas cadarn a pharhaol…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Youth Cymru

Youth Cymru

www.youthcymru.org.uk
mailbox@youthcymru.org.uk
01443 827840

Mae Youth Cymru yn elusen sy’n gweithio gyda grwpiau ieuenctid, gweithwyr ieuenctid a phobl ifanc ledled Cymru.

Young Enterprise

Menter yr Ifanc

www.young-enterprise.org.uk
Selwyn.Griffith@y-e.org.uk
07794 478928

Mae Menter yr Ifanc yn hybu diddordeb pobl ifanc ym myd busnes. Mae’n grymuso pobl ifanc er mwyn harneisio eu sgiliau personol a busnes. Mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Young Dragons

Dreigiau Ifanc Cymru

www.youngdragons.wales
gerryfrobisher@btconnect.com
07900 457260

Tywysog Cymru oedd y catalydd i sefydlu prosiect y dreigiau Ifanc sy’n dod a holl wasanaethau ieuenctid mewn lifrau at ei gilydd er mwyn cynyddu nifer ac ansawdd y cyfleoeddi…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Working Links

Working Links

www.workinglinks.co.uk
01492 524710

Mae Working Links yn mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu pobl a gafodd eu hallgáu’n gymdeithasol. Mae’n ceisio delio â diffyg uchelgais drwy weithio gyda phobl i’w hysgogi a…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Addysg Oedolion Cymru - Adult Learning Wales

Addysg Oedolion Cymru

www.adultlearning.wales
info@adultlearning.wales
Prif Dderbynfa Bangor - 01248 363940

Mae Addysg Oedolion Cymru yn darparu addysg yn y gymuned, gan gynnwys datblygu cymunedol a dysgu ar-lein mewn cymunedau ac mewn addysg yn y gweithle.

Cymorth i Ferched Cymru - Welsh Women's Aid

Cymorth i Ferched Cymru

www.welshwomensaid.org.uk
info@livefearfreehelpline.wales
Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: 0808 80 10 800

Mae’r grwpiau sy’n aelodau o Cymorth i Ferched yn darparu gwasanaethau uniongyrchol i fenywod a phlant sy’n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig. Llety lloches a gwasanaethau allgymorth.

DAN 24/7

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru DAN 24/7

www.dan247.org.uk
Rhadffôn: 0808 808 2234. Neu tecstiwch DAN i: 81066

Mae Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru DAN 24/7 yn llinell gymorth ddwyieithog am ddim sy’n darparu un pwynt cyswllt i bawb yng Nghymru sydd am gael rhagor o wybodaeth…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

WCVA

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

www.wcva.org.uk
help@wcva.org.uk
0800 2888 329. Testun: 07786205605

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn sefydliad ambarél i’r holl elusennau a sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru. Mae’n darparu neu’n contractio gwahanol raglenni i helpu pobl ddi-waith i ailddechrau gweithio.

Wales Council for Deaf People - Cyngor Cymru i Bobl Fyddar

Cyngor Cymru i Bobl Fyddar

www.wcdeaf.org.uk
mail@wcdeaf.org.uk
Ffôn: 01443 485687. Ffôn testun: 01443 485686

Mae Cyngor Cymru i Bobl Fyddar yn gymdeithas ambarél o sefydliadau gwirfoddol a statudol sy’n gweithio ym maes colli’r clyw ac yn cynrychioli pobl sy’n fyddar.

Pact Futures

PACT Futures – Drwy’r Giât – Gwasanaeth Mentora

www.prisonadvice.org.uk
mentoring.referrals@prisonadvice.cjsm.net, TTGVolunteering@prisonadvice.org.uk

Mae gwasanaeth mentora Drwy’r Giât yn cyfuno gwasanaeth mentora cyflogedig proffesiynol â gwasanaeth mentora gwirfoddol, a ddarperir gan PACT Futures. Bydd y mentor yn gweithio gyda’r defnyddwyr gwasanaeth bythefnos cyn…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Wales Community Rehabilitation Company

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

www.walescrc.co.uk
walescrc.info@wales.probation.gsi.gov.uk
01492 530600

Mae’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu amrywiaeth fawr o wasanaethau prawf i helpu i ostwng aildroseddu a diogelu’r cyhoedd rhag niwed. Mae’n gweithio gyda throseddwyr isel a chanolig eu…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Tai Wales & West Housing

Cymdeithas Tai Wales & West

www.wwha.co.uk
contactus@wwha.co.uk
0800 052 2526 (rhadffôn o linell tir). 029 2041 5300 (o ffôn symudol). Testun (SMS): 07788 310420

Mae Cymdeithas Tai Wales & West yn cynnig amrywiaeth o lety rhent i bawb. Mae’n cynnig lleoliadau Sgiliau Gweithle.

Volunteering Wales

Gwirfoddoli Cymru

www.volunteering-wales.net
volunteering@wcva.org.uk
Desg gymorth WCVA 0800 2888 329

Gwirfoddoli Cymru yw gwefan y gronfa ddata genedlaethol ar gyfer gwirfoddoli yng Nghymru. Mae’n siop un stop ar gyfer gwirfoddoli ac mae dewis o bron 5000 o gyfleoedd ar hyn…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Urdd

Urdd

www.urdd.cymru
helo@urdd.org
01239 652160

Nod Urdd Gobaith Cymru yw darparu cyfle, drwy gyfrwng y Gymraeg, i blant a phobl ifanc yng Nghymru ddod yn unigolion crwn, gan ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol a fydd…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

UnLtd

UnLtd

www.unltd.org.uk
info@unltd.org.uk
020 7566 1100

Mae Unltd yn darparu cymorth a chyllid i unigolion sydd am sefydlu menter gymdeithasol.

The Trussell Trust - Stop UK Hunger

The Trussell Trust

www.trusselltrust.org
enquiries@trusselltrust.org
01722 580180

Mae Banciau Bwyd The Trussell Trust yn cynorthwyo’r rheini sy’n ceisio ymdopi â thlodi yn y DU.

Tros Gynnal Plant

Tros Gynnal Plant – Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru

www.trosgynnal.org.uk
northwalesadvocacy@trosgynnalplant.org.uk
01286 238007. Peiriant ateb 24 awr: 0800 111 6880 (rhadffôn)

Mae Tros Gynnal Plant yn elusen blaengar Cymreig i blant sy’n gweithio gyda rhai o blant a phobl ifanc mwyaf bregus a difreintiedig ein gwlad. Plant a phobl ifanc  sy’n…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Welsh Government

Hyfforddeiaethau

https://beta.careerswales.gov.wales/cy/cyrsiau-a-hyfforddiant/hyfforddeiaethau
0800 028 4844

Mae Hyfforddeiaethau yn rhaglen ddysgu ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 18 oed yng Nghymru. Bydd y rhaglen yn rhoi i bobl ifanc y sgiliau sydd eu hangen i…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »