Sut y gall ADTRAC helpu

Bydd ADTRAC yn eich helpu i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant. Timoedd lleol ar hyd a lled Gogledd Cymru fydd yn gwneud hyn, gan ddarparu rhaglen gefnogi ac ymgysylltu bersonol ar eich cyfer. Rydym yn cynnig:

  • Cefnogaeth ddwys un-i-un
  • Cynlluniau gweithredu personol i’ch llywio ar eich taith
  • Help i fagu hyder ac i oresgyn pethau sy’n eich rhwystro rhag gwneud cynnydd.
  • Cefnogaeth ym maes lles, yn cynnwys cyfle i ddefnyddio darpariaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer rhai ag anghenion iechyd meddwl ysgafn/cymedrol.
  • Hawl i hyfforddiant a fydd yn eich galluogi i gyrraedd eich targedau.
  • Cymorth i’ch gwneud yn fwy cyflogadwy, yn cynnwys nifer o gyfleoedd i gyrraedd eich targedau.

Bydd y timau’n eich helpu i ddod i ddeall pethau’n well ac yn eich rhoi ar ben y ffordd o’ch dewis, er mwyn i chi allu magu hyder yn eich gallu a’ch sgiliau. Gallwn eich helpu os ydych:

  • Rhwng 16 a 24 oed, ddim yn derbyn addysg na hyfforddiant, neu’n ddi-waith
  • Yn byw yng Ngogledd Cymru (ond ddim mewn ardal Cymunedau’n Gyntaf)
  • Yn wynebu rhwystrau sy’n eich atal rhag mynd ymlaen i addysg, gwaith neu hyfforddiant.

I gael rhif cyswllt eich tîm lleol, ewch i’n gwefan.

Manylion cyswllt

Prif Gyswllt: Sara Williams (Rheolwr Prosiect Rhanbarthol ADTRAC)
Ebost: adtrac@gllm.ac.uk
Gwefan: www.gllm.ac.uk/adtrac/

Cyfeiriad:
Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Llandrillo, Ffordd Llandudno,
Llandrillo-yn-Rhos, Conwy
LL28 4HZ