Sut y gall Gweithredu dros Blant – Sgiliau i Fyw helpu

Mae Sgiliau i Fyw yn brosiect cymunedol ledled Cymru ar gyfer pobl ifanc 16 – 24 oed sydd wedi bod mewn gofal ar, neu oddeutu, ei ben-blwydd yn 16. Y tîm Yn gweithio gyda phobl ifanc sy’n byw ym Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam a Phowys. Mae model y rhaglen yn defnyddio Therapi Ymddygiad Dilechdidol ac yn llwyddiannus o ran helpu pobl ifanc gyda’u hanghenion seicolegol ac emosiynol.

Rydym yn cefnogi pobl ifanc sy’n ei chael yn anodd ymdopi gyda gadael gofal, maent yn aml dan straen, yn cael anhawster sefydlu perthnasau, neu gynnal cysondeb. Mae nifer yn methu cyflawni eu llawn botensial.

Mae’r tîm yn gweithio gyda phobl ifanc a allai fod yn rhoi eu hunain mewn perygl megis hunan-niweidio, defnyddio cyffuriau neu alcohol, perthnasau rhywiol amhriodol, ciliad cymdeithasol neu ymddygiadau eraill hunanddinistriol.

Efallai bod y bobl ifanc hyn eisoes yn gysylltiedig â CAMHS neu asiantaethau cefnogaeth eraill, ond nad ydynt eto wedi cyrraedd y trothwy ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl oedolion.

Mae’r tîm yn cefnogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau yn y meysydd allweddol canlynol:

  • Ymwybyddiaeth ofalgar
  • Rheoleiddio emosiynol
  • Goddefedd cyfyngder
  • Effeithlonrwydd rhyngbersonol

Darperir y gefnogaeth hon gan y tîm Sgiliau i Fyw i unigolion arwyddocaol a gofalwyr pobl ifanc.

 

Manylion cyswllt

Prif Gyswllt: Amanda/Lisa
Rhif ffôn: 01978 264040
Ebost: S4Lnorthandmid@actionforchildren.org.uk
Gwefan: www.actionforchildren.org.uk

Cyfeiriad:
Gweithredu dros Blant, 11 Sontley Road,
Wrecsam, LL13 7EN

Gweithredu dros Blant - Sgiliau i Fyw

Action for Children, 11 Sontley Road, Wrexham LL13 7EN, UK