Sut y gall Llamau helpu

Dyma brif Elusen Ddigartrefedd ar gyfer y bobl ifanc a’r menywod sydd fwyaf agored i niwed yng Nghymru.

I filoedd o bobl yng Nghymru, mae digartrefedd yn realiti brawychus. Yn ffodus, gall Llamau ddarparu’r llety, y cymorth a’r cyngor sy’n hollbwysig mewn adegau o argyfwng. Llamau yw prif elusen ddigartrefedd Cymru, gan weithio gyda phobl ifanc a menywod agored i niwed yng Nghymru sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Mae Llamau wedi bod yn gweithio am 30 blynedd i gynnig cymorth, cefnogaeth, llety a chyngor ar dai i bobl ifanc a menywod agored i niwed a digartref yng Nghymru.

Rydym ni’n arbennig o adnabyddus am weithio gyda’r rheiny sydd mewn perygl – yn arbennig pobl sy’n gadael gofal, troseddwyr ifanc, y rheiny sydd mewn perygl o droseddu, unigolion sy’n dioddef cam-drin domestig a phobl sy’n byw bywydau anhrefnus a difreintiedig. Mae angen llawer o gymorth unigol ar bob un er mwyn cael y sgiliau angenrheidiol i fyw yn annibynnol ac integreiddio â chymunedau.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: 029 2023 9585
Ebost: enquiries@llamau.org.uk
Gwefan: www.llamau.org.uk

Cyfeiriad:
Llamau, 23 Cathedral Road,
Caerdydd, CF11 9HA