Sefydliadau ( 356 ) Chwilio am sefydliad all helpu

Chwilio

Pori

Math o ddarpariaeth / cefnogaeth

Ardal Darpariaeth

Grwpiau Oed

Haen

Llwybr Cyfeirio

Wales Community Rehabilitation Company

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

www.walescrc.co.uk
walescrc.info@wales.probation.gsi.gov.uk
01492 530600

Mae’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu amrywiaeth fawr o wasanaethau prawf i helpu i ostwng aildroseddu a diogelu’r cyhoedd rhag niwed. Mae’n gweithio gyda throseddwyr isel a chanolig eu…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Tai Wales & West Housing

Cymdeithas Tai Wales & West

www.wwha.co.uk
contactus@wwha.co.uk
0800 052 2526 (rhadffôn o linell tir). 029 2041 5300 (o ffôn symudol). Testun (SMS): 07788 310420

Mae Cymdeithas Tai Wales & West yn cynnig amrywiaeth o lety rhent i bawb. Mae’n cynnig lleoliadau Sgiliau Gweithle.

Volunteering Wales

Gwirfoddoli Cymru

www.volunteering-wales.net
volunteering@wcva.org.uk
Desg gymorth WCVA 0800 2888 329

Gwirfoddoli Cymru yw gwefan y gronfa ddata genedlaethol ar gyfer gwirfoddoli yng Nghymru. Mae’n siop un stop ar gyfer gwirfoddoli ac mae dewis o bron 5000 o gyfleoedd ar hyn…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Urdd

Urdd Gobaith Cymru

www.urdd.cymru
helo@urdd.org
01239 652160

Sefydlwyd Urdd Gobaith Cymru yn 1922 i roi cyfle i blant a phobl ifanc i ddysgu ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn heddiw mae gan yr Urdd dros…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

UnLtd

UnLtd

www.unltd.org.uk
info@unltd.org.uk
020 7566 1100

Mae Unltd yn darparu cymorth a chyllid i unigolion sydd am sefydlu menter gymdeithasol.

The Trussell Trust - Stop UK Hunger

The Trussell Trust

www.trusselltrust.org
enquiries@trusselltrust.org
01722 580180

Mae Banciau Bwyd The Trussell Trust yn cynorthwyo’r rheini sy’n ceisio ymdopi â thlodi yn y DU.

Tros Gynnal Plant

Tros Gynnal Plant – Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru

www.trosgynnal.org.uk
northwalesadvocacy@trosgynnalplant.org.uk
01286 238007. Peiriant ateb 24 awr: 0800 111 6880 (rhadffôn)

Mae Tros Gynnal Plant yn elusen blaengar Cymreig i blant sy’n gweithio gyda rhai o blant a phobl ifanc mwyaf bregus a difreintiedig ein gwlad. Plant a phobl ifanc  sy’n…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Welsh Government

Hyfforddeiaethau

https://beta.careerswales.gov.wales/cy/cyrsiau-a-hyfforddiant/hyfforddeiaethau
0800 028 4844

Mae Hyfforddeiaethau yn rhaglen ddysgu ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 18 oed yng Nghymru. Bydd y rhaglen yn rhoi i bobl ifanc y sgiliau sydd eu hangen i…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Clybiau Achieve The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/unlock-your-potential/explore-your-potential
kay.sharp@princes-trust.org.uk
01745 366683

Mae clybiau Achieve The Prince’s Trust yn rhaglen datblygiad personol a ddarperir gan gynghorwyr hyfforddedig mewn ysgolion sy’n defnyddio dulliau anffurfiol o addysgu pobl ifanc sydd mewn perygl o dangyflawni…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Rhaglen Team The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/need_help/courses/team.aspx
sian.jones@princes-trust.org.uk
01745 366685

Mae rhaglen Team The Prince’s Trust yn rhaglen datblygiad personol 12 wythnos o hyd sy’n cael ei rhedeg a’i rheoli gan sefydliadau sy’n bartneriaid. Bydd y bobl ifanc yn cymryd…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Rhaglen Get Started The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/need_help/courses/get_started.aspx
kay.sharp@princes-trust.org.uk
01745 366683

Mae rhaglen Get Started The Prince’s Trust yn darparu cyrsiau byr sy’n denu ac yn datblygu pobl ifanc drwy themâu penodol (fel chwaraeon, pynciau STEM, neu’r celfyddydau) i’w helpu i…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Rhaglen Get Into The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/need_help/courses/get_into.aspx
philippa.davies@princes-trust.org.uk
01745 366680

Mae rhaglen Get Into The Prince’s Trust  yn darparu cyrsiau byr sydd wedi’u datblygu gyda chyflogwyr i helpu pobl ifanc sy’n barod am waith i ddatblygu sgiliau galwedigaethol a symud…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Rhaglen Enterprise The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/need_help/enterprise_programme.aspx
marion.smith@princes-trust.org.uk
01745 366684

Mae The Prince’s Trust Enterprise yn darparu cymorth ac arian i helpu pobl ifanc i ymchwilio a rhoi prawf ar eu syniadau, ysgrifennu cynlluniau a chychwyn eu busnesau eu hunain.…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Gwobrau Datblygu The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/get-funding-train-learn
marion.smith@princes-trust.org.uk
01745 366684

Mae Gwobrau Datblygu The Prince’s Trust yn cynnig cymorth ariannol o hyd at £500 i roi mwy o allu i bobl ifanc i gael addysg, cyflogaeth a hyfforddiant. Mae pobl…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk
general.wales@princes-trust.org.uk
0800 842 842

Mae The Prince’s Trust yn cynorthwyo rhai 13-30 oed sy’n ddi-waith a’r rheini sy’n ei chael yn anodd yn yr ysgol ac sydd mewn perygl o gael eu gwahardd. Mae…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Y Prosiect Cerdd Mawr

Y Prosiect Cerdd Mawr

www.thebigmusicproject.co.uk
thebigmusicproject@capitalfm.com

Mae’r Prosiect Cerdd Mawr yn ceisio cynorthwyo rhai 14-24 oed sydd am ddod yn rhan o’r diwydiant cerddoriaeth.

TPAS Cymru - Participation works - Cyfranogiad yn gweithio

Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid (TPAS) Cymru

www.tpascymru.org.uk
iona@tpascymru.org.uk
01492 593046

Mae Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid (TPAS) Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arbenigedd er mwyn hyrwyddo arferion da ym maes cyfranogiad tenantiaid er budd tenantiaid a landlordiaid cymdeithasol.

Frank

Talk To Frank

www.talktofrank.com
frank@talktofrank.com
Llinell gymorth 24 awr: 0300 123 6600. Ffôn testun: 0300 123 1099

Mae Talk To Frank yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am ddim am gyffuriau. Mae hefyd yn darparu llinell gymorth 24 awr.

Cyllid Myfyrwyr Cymru Student Finance Wales

Cyllid Myfyrwyr Cymru

www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk
0300 200 4050

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn darparu gwybodaeth am y mathau o gymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr Addysg Bellach ac Uwch sy’n byw yng Nghymru. Mae’n talu grantiau, benthyciadau…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

St John Cymru - Wales

St John Cymru

https://training.stjohnwales.org.uk/
training@stjohnwales.org.uk
0345 678 5646

Mae St John Cymru’n elusen gofrestredig sy’n darparu gwasanaethau cymorth cyntaf a chymorth meddygol, addysg, hyfforddiant a gofal er mwyn ymateb i anghenion cymunedau a hybu datblygiad personal pobl ifanc.…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Social Firms Wales

Social Firms Wales

www.socialfirmswales.co.uk
members@socialfirmswales.co.uk
07799 345 940

Mae Social Firms Wales yn creu cyfleoedd am gyflogaeth i bobl anabl ac eraill sydd o dan anfantais yn y farchnad lafur, drwy ddatblygu a chynorthwyo busnesau cymdeithasol yng Nghymru.

SNAP Cymru

SNAP Cymru

www.snapcymru.org
helpline@snapcymru.org, enquiries@snapcymru.org
Llinell gymorth: 0845 120 3730. Llinell gymorth o ffôn symudol: 0345 120 3730

Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, plant a phobl ifanc sydd neu a allai fod ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau.

Cambrian Training Company Cwmni Hyfforddiant Cambrian

Cwmni Hyfforddiant Cambrian

www.cambriantraining.com
info@cambriantraining.com
01938 555893

Cyflwyna Cwmni Hyfforddiant Cambrian raglenni hyfforddiant i Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (AdAS) Llywodraeth Cymru a gweithia mewn partneriaeth gydag ystod helaeth o fusnesau ar hyd a…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Shelter Cymru

Shelter Cymru

www.sheltercymru.org.uk
info@sheltercymru.org.uk
Y Rhyl: 01745 361444. Llinell gymorth: 0345 075 5005

Mae Shelter Cymru yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, eiriolaeth a chynrychiolaeth gyfreithiol i bobl sydd â phroblemau tai.

Samaritans

Y Samariaid

www.samaritans.org
jo@samaritans.org
01248 674985. Llinell gymorth 24 awr: 116 123 (rhadffôn)

Mae’r Samariaid yn cynnig cefnogaeth emosiynol i bobl sydd mewn gofid emosiynol, sy’n ei chael yn anodd ymdopi, neu sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad.

Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Gwasanaeth SIY Gwynedd ac Ynys Môn

HelenWharton@gwynedd.llyw.cymru
01248 363022

Mae’r Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY) yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion i godi gyrhaeddiad disgyblion sydd ag iaith heblaw’r Gymraeg neu’r Saesneg yn iaith gyntaf.

RNIB Cymru

RNIB Cymru

www.rnib.org.uk/cy/wales-cymru-1
cymru@rnib.org.uk
029 2082 8500

RNIB Cymru yw sefydliad mwyaf Cymru ym maes colli golwg. Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a chefnogaeth i bobl ddall a rhannol ddall ledled Cymru, ac yn ymgyrchu…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Remploy Cymru - Rhoi gallu yn gyntaf

Remploy Cymru

www.remploy.cymru
rhyl@mail.remploy.co.uk, wrexham@mail.remploy.co.uk
Wrecsam: 0300 456 8055. Y Rhyl: 0300 456 8109. Cymraeg: 0845 155 2710

Mae Remploy Cymru yn gweithio gyda phobl a sefydliadau o bob math ledled Cymru er mwyn sicrhau cyfleoedd gwaith i bobl anabl a phobl sydd ag anhwylderau iechyd er mwyn…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Welsh Government

Cynllun Gweithredu Diswyddiadau (ReAct)

www.careerswales.com/cy/swyddi-a-hyfforddiant/diweithdra-a-diswyddiad/ymdopi-a-diswyddiad/
0800 028 4844

Mae’r Cynllun Gweithredu Diswyddiadau (ReAct) yn darparu cyngor, cymorth a chyllid ar gyfer hyfforddiant i bobl y mae eu swyddi’n cael eu dileu.