Sefydliadau ( 374 ) Chwilio am sefydliad all helpu

Chwilio

Pori

Math o ddarpariaeth / cefnogaeth

Ardal Darpariaeth

Grwpiau Oed

Haen

Llwybr Cyfeirio

Cyllid Myfyrwyr Cymru Student Finance Wales

Cyllid Myfyrwyr Cymru

www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk
0300 200 4050

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn darparu gwybodaeth am y mathau o gymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr Addysg Bellach ac Uwch sy’n byw yng Nghymru. Mae’n talu grantiau, benthyciadau…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

St John Cymru - Wales

Ambiwlans Sant Ioan

http://youth.stjohnwales.org.uk/
youth@stjohnwales.org.uk
0300 2011 999

Gallwch ddysgu sgiliau proffesiynol newydd ac ennill cymwysterau gydag Ambiwlans Sant Ioan. (5-25 oed)

Sova

Sova Cymru

www.sova.org.uk
wales@sova.org.uk
02920 221 936

Mae Sova yn helpu pobl i gadw draw oddi wrth droseddu a byw’n iachach.

Social Firms Wales

Social Firms Wales

www.socialfirmswales.co.uk
members@socialfirmswales.co.uk
07799 345 940

Mae Social Firms Wales yn creu cyfleoedd am gyflogaeth i bobl anabl ac eraill sydd o dan anfantais yn y farchnad lafur, drwy ddatblygu a chynorthwyo busnesau cymdeithasol yng Nghymru.

SNAP Cymru

SNAP Cymru

www.snapcymru.org
helpline@snapcymru.org, enquiries@snapcymru.org
Llinell gymorth: 0845 120 3730. Llinell gymorth o ffôn symudol: 0345 120 3730

Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, plant a phobl ifanc sydd neu a allai fod ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau.

Cambrian Training Company Cwmni Hyfforddiant Cambrian

Cwmni Hyfforddiant Cambrian

www.cambriantraining.com
info@cambriantraining.com
01938 555893

Cyflwyna Cwmni Hyfforddiant Cambrian raglenni hyfforddiant i Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (AdAS) Llywodraeth Cymru a gweithia mewn partneriaeth gydag ystod helaeth o fusnesau ar hyd a…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Shelter Cymru

Shelter Cymru

www.sheltercymru.org.uk
info@sheltercymru.org.uk
Y Rhyl: 01745 361444. Llinell gymorth: 0345 075 5005

Mae Shelter Cymru yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, eiriolaeth a chynrychiolaeth gyfreithiol i bobl sydd â phroblemau tai.

Samaritans

Y Samariaid

www.samaritans.org
jo@samaritans.org
01248 674985. Llinell gymorth 24 awr: 116 123 (rhadffôn)

Mae’r Samariaid yn cynnig cefnogaeth emosiynol i bobl sydd mewn gofid emosiynol, sy’n ei chael yn anodd ymdopi, neu sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad.

Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Gwasanaeth SIY Gwynedd ac Ynys Môn

HelenWharton@gwynedd.llyw.cymru
01248 363022

Mae’r Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY) yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion i godi gyrhaeddiad disgyblion sydd ag iaith heblaw’r Gymraeg neu’r Saesneg yn iaith gyntaf.

RNIB Cymru

RNIB Cymru

www.rnib.org.uk/cy/wales-cymru-1
cymru@rnib.org.uk
029 2082 8500

RNIB Cymru yw sefydliad mwyaf Cymru ym maes colli golwg. Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a chefnogaeth i bobl ddall a rhannol ddall ledled Cymru, ac yn ymgyrchu…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

RNIB Cymru

Gwasanaeth Cyflogaeth a Phontio RNIB Cymru

www.rnib.org.uk/cy/wales-cymru-1
rebecca.szekely@rnib.org.uk, helen.gummett-preece@rnib.org.uk
Rebecca: 07557 631434. Helen: 029 2082 8522

Mae Gwasanaeth Cyflogaeth a Phontio RNIB Cymru yn darparu cyngor, cymorth a chyfarwyddyd i bobl 14-25 oed sydd wedi colli eu golwg ar y gwasanaethau sydd ar gael iddynt pan…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Remploy Cymru - Rhoi gallu yn gyntaf

Remploy Cymru

www.remploy.cymru
wrexham.branch@remploy.co.uk
Wrecsam: 0300 456 8055. Y Rhyl: 0300 456 8109. Cymraeg: 0845 155 2710

Mae Remploy Cymru yn gweithio gyda phobl a sefydliadau o bob math ledled Cymru er mwyn sicrhau cyfleoedd gwaith i bobl anabl a phobl sydd ag anhwylderau iechyd er mwyn…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Welsh Government

Cynllun Gweithredu Diswyddiadau (ReAct)

www.careerswales.com/cy/swyddi-a-hyfforddiant/diweithdra-a-diswyddiad/ymdopi-a-diswyddiad/
0800 028 4844

Mae’r Cynllun Gweithredu Diswyddiadau (ReAct) yn darparu cyngor, cymorth a chyllid ar gyfer hyfforddiant i bobl y mae eu swyddi’n cael eu dileu.

PSS Person Shaped Support

Person Shaped Support Wales

www.psspeople.com
wales@pss.org.uk
01745 828000

Mae Person Shaped Support Wales yn sefydliad sy’n gweithio ar y cyd â gwasanaethau llywodraeth leol a’r GIG gan lenwi’r bylchau a darparu cymorth yn y fan a’r lle.

PeoplePlus Cymru Wales

PeoplePlus Cymru

www.peoplepluscymru.co.uk
info@peopleplus.co.uk
0800 345666. Y Fflint: 01352 733383

Mae PeoplePlus Cymru yn gwmni cymorth cyflogaeth a hyfforddiant sy’n helpu pobl i drawsnewid eu bywydau a’u busnesau drwy waith, hyfforddiant, addysg a chyngor ariannol.

Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth - Parents, Childcare and Employment

Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth

www.gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/parents-childcare-employment/?skip=1&lang=cy
PaCE@wales.gsi.gov.uk

Bydd Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth yn cwrdd â chost gofal plant tra bydd rhieni’n dilyn hyfforddiant i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen i gael swydd. Bydd rhieni’n cael cymorth…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

PAPYRUS prevention of young suicide

PAPYRUS

www.papyrus-uk.org
pat@papyrus-uk.org, admin@papyrus-uk.org
HOPELineUK: 0800 068 4141. Testun: 07786209697. Prif Swyddfa: 01925 572444

Mae PAPYRUS yn elusen genedlaethol yn y DU sy’n ymroi i atal hunanladdiad ymysg pobl ifanc a hyrwyddo iechyd meddwl a lles emosiynol da.

National Youth Advocacy Service Cymru

Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru

www.nyas.net/nyas-cymru
help@nyas.net, main@nyas.net
Llinell gymorth rhadffôn 0808 808 1001. Cymraeg: 07786 961099

Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru yn darparu gwasanaethau hawliau plant a chyfreithiol-gymdeithasol. Mae’n cynnig gwybodaeth, cyngor, eiriolaeth a chynrychiolaeth gyfreithiol i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed,…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Nacro

Nacro Cymru

www.nacro.org.uk
helpline@nacro.org.uk
01745 369508. Gwybodaeth a chyngor: 0300 123 1999

Mae Nacro Cymru yn darparu gwasanaethau sy’n gostwng troseddu ac aildroseddu. Mae’n cynnig gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd, hyfforddeiaethau i rai 16-18 mlwydd oed, Gwasanaeth Adsefydlu a Chynghori a Thai â…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

My Travel Pass

Fyngherdynteithio

www.fyngherdynteithio.llyw.cymru
0300 200 22 33

Mae Fyngherdynyeithio yn caniatáu teithio rhatach ar drafnidiaeth gyhoeddus i rai  16-18 mlwydd oed ledled Cymru.

Gwirfoddolwyr y Mileniwm - Millennium Volunteers

Gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm

www.wcva.org.uk/volunteering/youth-volunteering
mv@wcva.org.uk
0800 2888 329

Mae Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn rhaglen wobrwyo sy’n helpu rhai 14-25 oed i ymrwymo i wirfoddoli am 200 o oriau yn eu cymuned.

Mentrau Iaith Cymru

Mentrau Iaith Cymru

www.mentrauiaith.cymru
iwanhywel@mentrauiaith.cymru
01492 643401

Mae Mentrau Iaith Cymru yn cefnogi ac yn hyrwyddo’r Gymraeg ledled Cymru. Mae’n cynnig cyrsiau iaith Gymraeg.

Menter a Busnes

Menter a Busnes

www.menterabusnes.co.uk
post@menterabusnes.co.uk
01970 636565

Mae Menter a Busnes yn datblygu’r economi drwy gynllunio rhaglenni datblygu ym maes cymorth busnes, entrepreneuriaeth ac arloesedd. Mae hefyd yn cyfrannu at ddatblygu polisi mewn sectorau sy’n berthnasol i…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Meic - Rhywun ar dy ochr di - Someone on your side

MEIC

www.meic.cymru
help@meiccymru.org
Rhadffôn: 0808 8023456. Testun: 84001

Mae MEIC yn wasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. O ddarganfod beth sydd yn digwydd yn dy ardal leol i helpu ymdrin â…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Jobs Growth Wales

Twf Swyddi Cymru

www.careerswales.com/cy/swyddi-a-hyfforddiant/chwilio-am-swydd/chwilio-am-gyfle/beth-yw-twf-swyddi-cymru/
post@gyrfacymru.com
Ffôn: 0800 028 4844. Symudol: 029 2090 6800. Ffôn Testun: 0800 0029 489

Un o raglenni Llywodraeth Cymru yw Twf Swyddi Cymru. Dechreuodd yn Ebrill 2012 ac mae’n cynnig cyfle mewn swydd am chwe mis i bobl ddi-waith 16-24 oed sy’n cael eu…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Jobcentre Plus

Canolfan Byd Gwaith

www.gov.uk/jobsearch
0800 055 6688 / 0800 012 1888 (Cymraeg). Hawliadau cyfredol: 0345 608 8545

Mae Canolfan Byd Gwaith yn darparu adnoddau i alluogi rhai sy’n chwilio am waith i ddod o hyd i waith ac mae’n cynnig gwybodaeth am gyfleoedd i hyfforddi.

Jobcentre Plus

Canolfan Byd Gwaith – Treialon Gwaith

www.gov.uk/work-trials

Bydd treial gwaith yn rhoi cyfle i chi roi cynnig ar gyflawni swydd a pharhau i gael budd-daliadau. Gall bara hyd at 30 o ddiwrnodau gwaith, a gallech gael cynnig…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Jobcentre Plus

Canolfan Byd Gwaith – Work Together

www.gov.uk/moving-from-benefits-to-work/work-experience-and-volunteering

Os ydych yn ddi-waith ac yn chwilio am waith, gallwch wirfoddoli gyda sefydliad lleol drwy’r rhaglen Work Together.

Jobcentre Plus

Canolfan Byd Gwaith – Rhaglen Gwaith

www.gov.uk/moving-from-benefits-to-work/job-search-programmes

Mae’r Rhaglen Gwaith yn darparu cymorth, profiad gwaith a hyfforddiant am hyd at 2 flynedd i helpu pobl i ddod o hyd i waith a’i gadw.