Sefydliadau ( 354 ) Chwilio am sefydliad all helpu

Chwilio

Pori

Math o ddarpariaeth / cefnogaeth

Ardal Darpariaeth

Grwpiau Oed

Haen

Llwybr Cyfeirio

Prince's Trust

Clybiau Achieve The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/unlock-your-potential/explore-your-potential
kay.sharp@princes-trust.org.uk
01745 366683

Mae clybiau Achieve The Prince’s Trust yn rhaglen datblygiad personol a ddarperir gan gynghorwyr hyfforddedig mewn ysgolion sy’n defnyddio dulliau anffurfiol o addysgu pobl ifanc sydd mewn perygl o dangyflawni…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Rhaglen Team The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/need_help/courses/team.aspx
sian.jones@princes-trust.org.uk
01745 366685

Mae rhaglen Team The Prince’s Trust yn rhaglen datblygiad personol 12 wythnos o hyd sy’n cael ei rhedeg a’i rheoli gan sefydliadau sy’n bartneriaid. Bydd y bobl ifanc yn cymryd…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Rhaglen Get Started The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/need_help/courses/get_started.aspx
kay.sharp@princes-trust.org.uk
01745 366683

Mae rhaglen Get Started The Prince’s Trust yn darparu cyrsiau byr sy’n denu ac yn datblygu pobl ifanc drwy themâu penodol (fel chwaraeon, pynciau STEM, neu’r celfyddydau) i’w helpu i…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Rhaglen Get Into The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/need_help/courses/get_into.aspx
philippa.davies@princes-trust.org.uk
01745 366680

Mae rhaglen Get Into The Prince’s Trust  yn darparu cyrsiau byr sydd wedi’u datblygu gyda chyflogwyr i helpu pobl ifanc sy’n barod am waith i ddatblygu sgiliau galwedigaethol a symud…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Rhaglen Enterprise The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/need_help/enterprise_programme.aspx
marion.smith@princes-trust.org.uk
01745 366684

Mae The Prince’s Trust Enterprise yn darparu cymorth ac arian i helpu pobl ifanc i ymchwilio a rhoi prawf ar eu syniadau, ysgrifennu cynlluniau a chychwyn eu busnesau eu hunain.…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

Gwobrau Datblygu The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/get-funding-train-learn
marion.smith@princes-trust.org.uk
01745 366684

Mae Gwobrau Datblygu The Prince’s Trust yn cynnig cymorth ariannol o hyd at £500 i roi mwy o allu i bobl ifanc i gael addysg, cyflogaeth a hyfforddiant. Mae pobl…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Prince's Trust

The Prince’s Trust

www.princes-trust.org.uk
general.wales@princes-trust.org.uk
0800 842 842

Mae The Prince’s Trust yn cynorthwyo rhai 13-30 oed sy’n ddi-waith a’r rheini sy’n ei chael yn anodd yn yr ysgol ac sydd mewn perygl o gael eu gwahardd. Mae…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Y Prosiect Cerdd Mawr

Y Prosiect Cerdd Mawr

www.thebigmusicproject.co.uk
thebigmusicproject@capitalfm.com

Mae’r Prosiect Cerdd Mawr yn ceisio cynorthwyo rhai 14-24 oed sydd am ddod yn rhan o’r diwydiant cerddoriaeth.

TPAS Cymru - Participation works - Cyfranogiad yn gweithio

Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid (TPAS) Cymru

www.tpascymru.org.uk
iona@tpascymru.org.uk
01492 593046

Mae Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid (TPAS) Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arbenigedd er mwyn hyrwyddo arferion da ym maes cyfranogiad tenantiaid er budd tenantiaid a landlordiaid cymdeithasol.

Frank

Talk To Frank

www.talktofrank.com
frank@talktofrank.com
Llinell gymorth 24 awr: 0300 123 6600. Ffôn testun: 0300 123 1099

Mae Talk To Frank yn darparu gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am ddim am gyffuriau. Mae hefyd yn darparu llinell gymorth 24 awr.

Cyllid Myfyrwyr Cymru Student Finance Wales

Cyllid Myfyrwyr Cymru

www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk
0300 200 4050

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn darparu gwybodaeth am y mathau o gymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr Addysg Bellach ac Uwch sy’n byw yng Nghymru. Mae’n talu grantiau, benthyciadau…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

St John Cymru - Wales

Ambiwlans Sant Ioan

http://youth.stjohnwales.org.uk/
youth@stjohnwales.org.uk
0300 2011 999

Gallwch ddysgu sgiliau proffesiynol newydd ac ennill cymwysterau gydag Ambiwlans Sant Ioan. (5-25 oed)

Sova

Sova Cymru

www.sova.org.uk
wales@sova.org.uk
02920 221 936

Mae Sova yn helpu pobl i gadw draw oddi wrth droseddu a byw’n iachach.

Social Firms Wales

Social Firms Wales

www.socialfirmswales.co.uk
members@socialfirmswales.co.uk
07799 345 940

Mae Social Firms Wales yn creu cyfleoedd am gyflogaeth i bobl anabl ac eraill sydd o dan anfantais yn y farchnad lafur, drwy ddatblygu a chynorthwyo busnesau cymdeithasol yng Nghymru.

SNAP Cymru

SNAP Cymru

www.snapcymru.org
helpline@snapcymru.org, enquiries@snapcymru.org
Llinell gymorth: 0845 120 3730. Llinell gymorth o ffôn symudol: 0345 120 3730

Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, plant a phobl ifanc sydd neu a allai fod ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau.

Cambrian Training Company Cwmni Hyfforddiant Cambrian

Cwmni Hyfforddiant Cambrian

www.cambriantraining.com
info@cambriantraining.com
01938 555893

Cyflwyna Cwmni Hyfforddiant Cambrian raglenni hyfforddiant i Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (AdAS) Llywodraeth Cymru a gweithia mewn partneriaeth gydag ystod helaeth o fusnesau ar hyd a…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Shelter Cymru

Shelter Cymru

www.sheltercymru.org.uk
info@sheltercymru.org.uk
Y Rhyl: 01745 361444. Llinell gymorth: 0345 075 5005

Mae Shelter Cymru yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, eiriolaeth a chynrychiolaeth gyfreithiol i bobl sydd â phroblemau tai.

Samaritans

Y Samariaid

www.samaritans.org
jo@samaritans.org
01248 674985. Llinell gymorth 24 awr: 116 123 (rhadffôn)

Mae’r Samariaid yn cynnig cefnogaeth emosiynol i bobl sydd mewn gofid emosiynol, sy’n ei chael yn anodd ymdopi, neu sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad.

Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol

Gwasanaeth SIY Gwynedd ac Ynys Môn

HelenWharton@gwynedd.llyw.cymru
01248 363022

Mae’r Gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY) yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion i godi gyrhaeddiad disgyblion sydd ag iaith heblaw’r Gymraeg neu’r Saesneg yn iaith gyntaf.

RNIB Cymru

RNIB Cymru

www.rnib.org.uk/cy/wales-cymru-1
cymru@rnib.org.uk
029 2082 8500

RNIB Cymru yw sefydliad mwyaf Cymru ym maes colli golwg. Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau a chefnogaeth i bobl ddall a rhannol ddall ledled Cymru, ac yn ymgyrchu…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Remploy Cymru - Rhoi gallu yn gyntaf

Remploy Cymru

www.remploy.cymru
rhyl@mail.remploy.co.uk, wrexham@mail.remploy.co.uk
Wrecsam: 0300 456 8055. Y Rhyl: 0300 456 8109. Cymraeg: 0845 155 2710

Mae Remploy Cymru yn gweithio gyda phobl a sefydliadau o bob math ledled Cymru er mwyn sicrhau cyfleoedd gwaith i bobl anabl a phobl sydd ag anhwylderau iechyd er mwyn…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Welsh Government

Cynllun Gweithredu Diswyddiadau (ReAct)

www.careerswales.com/cy/swyddi-a-hyfforddiant/diweithdra-a-diswyddiad/ymdopi-a-diswyddiad/
0800 028 4844

Mae’r Cynllun Gweithredu Diswyddiadau (ReAct) yn darparu cyngor, cymorth a chyllid ar gyfer hyfforddiant i bobl y mae eu swyddi’n cael eu dileu.

PSS Person Shaped Support

Person Shaped Support Wales

www.psspeople.com
wales@pss.org.uk
01745 828000

Mae Person Shaped Support Wales yn sefydliad sy’n gweithio ar y cyd â gwasanaethau llywodraeth leol a’r GIG gan lenwi’r bylchau a darparu cymorth yn y fan a’r lle.

PeoplePlus Cymru Wales

PeoplePlus Cymru

www.peoplepluscymru.co.uk
apprenticeshipswales@peopleplus.co.uk
0800 345666. Y Fflint: 01352 733383

Mae PeoplePlus Cymru yn gwmni cymorth cyflogaeth a hyfforddiant sy’n helpu pobl i drawsnewid eu bywydau a’u busnesau drwy waith, hyfforddiant, addysg a chyngor ariannol.

Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth - Parents, Childcare and Employment

Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth

www.gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/parents-childcare-employment/?skip=1&lang=cy
PaCE@wales.gsi.gov.uk

Bydd Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth yn cwrdd â chost gofal plant tra bydd rhieni’n dilyn hyfforddiant i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen i gael swydd. Bydd rhieni’n cael cymorth…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

PAPYRUS prevention of young suicide

PAPYRUS

www.papyrus-uk.org
pat@papyrus-uk.org, admin@papyrus-uk.org
HOPELineUK: 0800 068 4141. Testun: 07786209697. Prif Swyddfa: 01925 572444

Mae PAPYRUS yn elusen genedlaethol yn y DU sy’n ymroi i atal hunanladdiad ymysg pobl ifanc a hyrwyddo iechyd meddwl a lles emosiynol da.

National Youth Advocacy Service Cymru

Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru

www.nyas.net/nyas-cymru
help@nyas.net, main@nyas.net
Llinell gymorth rhadffôn 0808 808 1001. Cymraeg: 07786 961099

Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru yn darparu gwasanaethau hawliau plant a chyfreithiol-gymdeithasol. Mae’n cynnig gwybodaeth, cyngor, eiriolaeth a chynrychiolaeth gyfreithiol i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed,…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

Nacro

Nacro Cymru

www.nacro.org.uk
helpline@nacro.org.uk
01745 369508. Gwybodaeth a chyngor: 0300 123 1999

Mae Nacro Cymru yn darparu gwasanaethau sy’n gostwng troseddu ac aildroseddu. Mae’n cynnig gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd, hyfforddeiaethau i rai 16-18 mlwydd oed, Gwasanaeth Adsefydlu a Chynghori a Thai â…
Gwybodaeth bellach am y sefydliad hwn »

My Travel Pass

Fyngherdynteithio

www.fyngherdynteithio.llyw.cymru
0300 200 22 33

Mae Fyngherdynyeithio yn caniatáu teithio rhatach ar drafnidiaeth gyhoeddus i rai  16-18 mlwydd oed ledled Cymru.