Sut y gall Partneriaeth Parc Caia helpu

Datblygiad cymunedol yn ardal ddifreintiedig Parc Caia yw Partneriaeth Parc Caia. Darpara amryw o wasanaethau i drigolion Parc Caia a’r ardal ehangach.

Cefnogi pobl Parc Caia a’r gymuned ehangach drwy hyrwyddo iechyd, cyfle cyfartal ac addysg.

Cynigiwn hyfforddiant mewn amrediad eang o feysydd – o gymwysterau galwedigaethol fel cymorth cyntaf, iechyd a diogelwch, glendid bwyd ac ati, i weithgareddau ennyn diddordeb mewn pethau fel crefftau a choginio. Arbenigwn mewn gweithio gyda phobl ifanc, pobl anodd eu cyrraedd a rhai sy’n wynebu rhwystrau penodol sy’n eu hatal rhag cyflawni. Mae gennym enw da am ddarparu cyrsiau un-i-un, cyrsiau i grwpiau bach a chyrsiau i bobl ifanc.

Rydym yn gweithio gyda phobl yn unigol, ar sail eu hanghenion penodol. Gallwn gynnig cyrsiau a deilwriwyd yn bwypasol, cyrsiau un-i-un a chyrsiau i grwpiau bach.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: 01978 310984
Gwefan: www.caiapark.org.uk

Cyfeiriad:
Partneriaeth Parc Caia, Ffordd Tywysog Charles,
Wrecsam, LL13 8TH